Contour 10

Scroll down for the English version  
C0N10UR
Van 9 september tot 5 november 2023
Nona presenteert
Gecureerd door Auguste Orts

Sinds 2003 bekleedt de Contour Biennale voor Bewegend Beeld een bijzondere plaats in zowel het Belgische kunstenveld als ver buiten de landsgrenzen. Gericht op schermwerken, biedt de acht weken lange tentoonstelling in het centrum van Mechelen ook installaties, klankcreaties en podiumkunsten. Contour wordt geproduceerd en gepresenteerd door kunstencentrum nona. De 10de feesteditie loopt van 8 september tot 5 november 2023 en wordt gecureerd door Auguste Orts.

Auguste Orts is een Brussels productie- en distributieplatform dat in 2006 werd opgericht en momenteel geleid wordt door kunstenaars Herman Asselberghs, Sven Augustijnen, Manon de Boer, Anouk De Clercq and Fairuz Ghammam. Sinds jaren tonen en vertonen zij hun (audio)visuele werken in binnen- en buitenland. Vier van hen namen zelf deel aan de Contour Biënnale (De Clercq en de Boer in 2005, Asselberghs in 2009 and Augustijnen in 2003 and 2013). In het voorbije decennium groeide het platform uit tot een sterke pleitbezorger van de kunstenaarsfilm (artist’s moving image of AMI), in het bijzonder via hun internationale samenwerkingsinitiatief On & For Production and Distribution (2014-2021) dat steun genoot van het Creative Europe Programme of the European Union.

In C0N10UR zullen de vijf Auguste Orts-leden geen eigen werk tonen. In plaats daarvan willen zij inpluggen op het rijke, bestaande Belgische ecosysteem van filmkunstenaarspraktijken. Met uitnodigingen voor nieuwe film- en videowerken die ook na de Biënnnale-weken een verder leven kunnen leiden, willen zij het bestaande veld duurzaam ondersteunen en verrijken. Orts kiest kordaat voor lokale verankering: de kunstenaars van uiteenlopende origines uitgenodigd om deel te nemen aan C0N10UR verblijven allemaal in België. Hedendaagse verscheidenheid is een cruciaal onderdeel van dit tentoonstellingsproject: een gezelschap van kunstenaars en kunstwerken waarin verschillende generaties kunnen samenkomen en diverse vormen en formaten van het bewegend beeld deel kunnen uitmaken van het gesprek.

De curatoriële aanpak van Orts mikt op lopende en grondige dialoog met de kunstenaars, organisaties, instituten en alle betrokken actoren. Gedurende het werkproces bouwt het platform verder op zijn jarenlange expertise, ervaring en kennis van creatieve productiemethodes. Orts laat duidelijk een passie zien voor het bewegend beeld en voor de beeldende kunsten. Een liefde voor cinema en zijn vele publieken. En voor de podiumkunsten en live muziek, beide vaste onderdelen van het reguliere nona-programma en stevige bouwstenen voor deze volle, gevarieerde Contour-editie.

C0N10UR maakt gebruik van gevestigde tentoonstellings- en vertoningsplekken in het stadscentrum. Dit korte, heldere wandeltraject tussen locaties stelt in staat om de hele biënnale in één dag te bekijken, te beluisteren en te ervaren. Dagelijkse filmvertoningen en éénmalige weekendprogramma’s met live arts en kunstenaarsgesprekken vervolledigen gedurende twee maanden de tentoonstelling. Via partnerschappen met tentoonstellingsplekken in Brussel en Antwerpen zullen precieze onderdelen van het Contour-programma ook buiten Mechelen plaatsvinden. De Belgische vormgeversstudio Atelier Brenda verzorgt de visuele identiteit van C0N10UR en verzekert hedendaagse communicatie op maat van verschillende nationale en internationale publieken.

C0N10UR wordt gepresenteerd en gerealiseerd door kunstencentrum nona in samenwerking met ARGOS centre for audiovisual arts, Cinema Lumière Mechelen, De Garage, Kunsthal Extra City, Museum Hof van Busleyden en Visit Mechelen. Curator: Auguste Orts.

Met de steun van: de Franse Ambassade in België en Institut Français, in het kader van EXTRA, een programma ter ondersteuning van de Franse hedendaagse creatie; de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België.

Kunstencentrum nona dankt de spelers van de Nationale Loterij en de Nationale Loterij voor hun steun aan C0N10UR.

------

C0N10UR
08.09.23 – 05.11.23
Presented by nona
Curated by Auguste Orts

Since 2003, the Contour Biennale for the moving image has occupied a distinct position in the visual arts in Belgium, with a fame that resounds far beyond the national borders. Focusing on screen works, the 8-week exhibition in the historic center of Mechelen also offers installations, sound works and live arts. Contour is produced and presented by nona arts centre. Its 10th anniversary edition runs from September 8 to November 5 in 2023 and is curated by Auguste Orts.

Auguste Orts is a Brussels-based production and distribution platform founded in 2006 and currently led by artists Herman Asselberghs, Sven Augustijnen, Manon de Boer, Anouk De Clercq and Fairuz Ghammam. Since years, they each have been exhibiting and screening their (audio)visual work internationally, including at previous editions of the Contour Biennale (De Clercq and de Boer in 2005, Asselberghs in 2009 and Augustijnen in 2003 and 2013). Over the past decade, the platform has presented itself as a strong advocate of the artists’ moving image (AMI), advancing and strengthening the field with On & For Production and Distribution (2014-2021), its international collaborative project supported by the Creative Europe Programme of the European Union.

During C0N10UR, the five Auguste Orts’ artists will will not present their own screen works. Instead, they will plug into the rich Belgian ecosystem of artists' film practices and contribute to its sustainable development by commissioning new screen works that will be able to lead their lives well after the 8-week span of the actual exhibition. Orts resolutely opts for local embedding: the core artists of diverse origins invited to this festive Contour edition reside in Belgium. Contemporary diversity is essential to this exhibition project: a gathering of artists and works in which different generations can coincide and various forms and formats of the moving image can enter into the conversation.

The Orts curating method is staking on an ongoing, in-depth dialogue with the artists, organisations, institutions and all actors involved, building upon the expertise, experience and knowledge of creative production deployed for an extended period of time. Orts’ proposal shows a clear passion for the moving image and the visual arts, a love for cinema and its audiences, as well as for the performing arts and live music, both central to the regular program of the nona arts centre and integral part of this Contour edition. Throughout a full and varied program, Orts aims at putting a poetics as well as a politics of the moving image front and centre.

C0N10UR focuses on established exhibition and screening spaces in the centre of the city, offering visitors the best of viewing conditions. The short and clear trajectory between venues provides the opportunity to see, hear and experience the entire exhibition in a single day. Throughout the 2-month opening period of C0N10UR, daily screenings as well as one-time weekend programs complement the exhibition with performance arts, live music and artists’ talks. Through partnerships with exhibition places in Antwerp and Brussels, precise parts of the C0N10UR program will also run concurrently outside of Mechelen. The Belgian graphic design studio Atelier Brenda provides the visual identity of C0N10UR, assuring contemporary communication to many different, national and international audiences.

C0N10UR is presented and produced by kunstencentrum nona in collaboration with ARGOS centre for audiovisual arts, Cinema Lumière Mechelen, De Garage, Kunsthal Extra City, Museum Hof van Busleyden and Visit Mechelen. Curator: Auguste Orts.

With the support of: the French Embassy in Belgium and Institut Français, as part of EXTRA, a programme supporting French contemporary creation; the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Belgium.

Kunstencentrum nona thanks the players of the National Lottery and the National Lottery for their support of C0N10UR.